Kontakt

TOPIDO KFT.

Cím: 9700 Szombathely,
Welther Károly u 17.
Telefon:
+36-94-51-19-51
Mobil:
+36-20-364-9915
E-mail:
info@topido.hu
További információk Nyitvatartás


Topido Kft - Adatvédelem


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018.05.25-től.

 

 1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

 

Az adatkezelő megnevezése:         TOPIDO KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye és postacíme:                 9700 Szombathely Welther Károly u 17.
e-mail címe:                                         info@topido.hu
telefonszáma:                                     +36 94 325 511

 

Adatfeldolgozó megnevezése:         Webgenerátor Kft

Levelezési címe:                              9701 Szombathely, Pf. 306

e-mail címe.                                         ugyfelszolgalat@webgenerator.hu

telefonszáma:                                      +36 30 942 98 12

 

 

 1. Bevezetés

 

2.1. A TOPIDO KFT számára kiemelt fontosságú cél a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

 

2.2. A TOPIDO KFT elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A TOPIDO KFT a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Az TOPIDO KFT csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. A TOPIDO Kft. az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

 

2.3. Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

2.4. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

 

2.5. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül

 

 1. Hatályos jogszabályok

 

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 • 2012. I. tv. a Munka  törvénykönyvéről. (Mtv)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 

 1. Alapfogalmak

 

4.1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

4.2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

4.3. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.4. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4.5. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

4.6. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

4.7. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

4.8. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

4.9. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

4.10. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4.11. anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.

4.12. direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

4.13. érintett/vásárló/fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

4.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4.16. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

4.17. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.18. különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

4.19. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

4.20. természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.

4.21. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 1. Az adatkezelés szabályai

 

5.1. Különleges adatkezelési esetek:

 • a TOPIDO Kft nem kezel különleges kategóriájú adatot,
 • nem kezel adatokat büntetőjogi felelősség megállapításával vagy bűncselekményekkel összefüggésben,
 • nem lát el közhatalmi funkciót vagy közfeladatot,
 • nem végez rendszeres, szisztematikus nagymértékű megfigyelést,
 • nem végez olyan adatkezelést, ami magas (és nem mérsékelhető) kockázattal jár,
 • nem továbbít az Európai Unión kívülre, nem „megfelelő” országba személyes adatokat,
 • nincs olyan rendszere ami automatizált döntéseket hoz az adat alanyokról,
 • nem nyújt 16 éven aluliaknak hozzájárulás alapján történő információs társadalommal összefüggő szolgáltatást.

 

5.2. Az adatkezelés lehetséges jogalapja

 

Szerződés teljesítése

 

Megbízói- és alvállalkozói szerződések.

Jogi kötelezettség teljesítése

 

 • 2012. I. tv. a Munka  törvénykönyvéről.
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
 • 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
 • 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Hozzájárulás alapján

 

A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes megadásával adja meg, ami az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

 

Egyéb:

---------------

 

 

 1. A TOPIDO Kft adatkezelései

 

1

Adatkezelés megnevezése

Honlap: www.topido.hu

2

Cél

A honlap látogatása során a TOPIDO Kft. honlapján a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

3

Jogalap

Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4

Érintettek köre

Honlapon böngésző felhasználók

5

Adatok leírása

Azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével

6

Adatok forrása

Érdeklődő

7

Az adatok kezelésének időtartama

A felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül. Ezeknek az adatoknak a személyes adatra vonatkozó tárolása nem történik meg, nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a weboldalról.

8

A továbbított adat fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

9

Az adatkezelő neve és címe

TOPIDO Kft. 9700 Szombathely Welther k. u.17.

10

Az adatfeldolgozó neve és címe

Webgenerátor Kft,  9701 Szombathely, Pf. 306

13

Az adatfeldolgozónak az adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

14

Az adatfeldolgozás technológiája

Elektronikus

 

 

 

1

Adatkezelés megnevezése

Hírlevél vagy levél

2

Cél

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

3

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

4

Érintettek köre

Hírlevet kérő érintettek

5

Adatok leírása

Azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

6

Adatok forrása

Érdeklődő

7

Az adatok kezelésének időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: - e-mail útján az info@topido.hu címen, továbbá - postai úton a 9700 Szombathely Welther K. u. 17. címen.

8

A továbbított adat fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

9

Az adatkezelő neve és címe

TOPIDO Kft. 9700 Szombathely Welther k. u.17.

10

Az adatfeldolgozó neve és címe

Webgenerátor Kft,  9701 Szombathely, Pf. 306

13

Az adatfeldolgozónak az adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

14

Az adatfeldolgozás technológiája

Elektronikus

 

1

Adatkezelés megnevezése

Elektronikus levelezés

2

Cél

Tanfolyam iránti érdeklődés, információkérés, kapcsolattartás

3

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

4

Érintettek köre

Érdeklődök, hallgatók.

5

Adatok leírása

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, dátum, egyéb elérhetőségek.

6

Adatok forrása

Érintett.

7

Az adatok kezelésének időtartama

Az utolsó érdeklődő levéltől számított 2 év.

8

A továbbított adat fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

9

Az adatkezelő neve és címe

TOPIDO Kft. 9700 Szombathely Welther k. u.17.

10

Az adatfeldolgozó neve és címe

Webgenerátor Kft,  9701 Szombathely, Pf. 306

13

Az adatfeldolgozónak az adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

14

Az adatfeldolgozás technológiája

Elektronikus

 

1

Adatkezelés megnevezése

Tanfolyamon résztvevők adatbázisa

2

Cél

Saját, adatbázis építése, a volt és jelenlegi részt vevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése

3

Jogalap

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5),bekezdése.

4

Érintettek köre

Tanfolyami hallgatók

5

Adatok leírása

Név, születési név, neme, születési hely, idő,(amennyiben fiatalkorú törvényes képviselőjének adatai – Név, születési név,,születési hely, idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, lakhely,,tartózkodási hely, mobil, vezetékes telefon, e-mail), anyja leánykori neve,,állampolgárság, nem magyar állampolgár esetén (tartózkodás jogcíme, jogosító,okmány megnevezése, száma), személyazonosító igazolvány száma, TAJ szám,,munkajogi státusza, lakhelye, tartózkodási helye, mobil, vezetékes telefon,,e-mail, iskolai végzettség, szakmai végzettség, nyelvi ismeretek, számviteli,kötelezettség teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása.

6

Adatok forrása

Érintett

7

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

8

A továbbított adat fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

9

Az adatkezelő neve és címe

TOPIDO Kft. 9700 Szombathely Welther k. u.17.

10

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

13

Az adatfeldolgozónak az adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége

 

14

Az adatfeldolgozás technológiája

Papíralapú és/vagy elektronikus

 

1

Adatkezelés megnevezése

Minőségi kifogások, panaszok kezelése

2

Cél

Az TOPIDO  Kft. szolgáltatásaival kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

3

Jogalap

Az érintett hozzájárulása

4

Érintettek köre

Panaszos

5

Adatok leírása

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, kifogás, panasz részletes leírása, bemutatott iratok a kérés leírása, fénykép kezelése.

6

Adatok forrása

Érintett

7

Az adatok kezelésének időtartama

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján 5 év.

8

A továbbított adat fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

9

Az adatkezelő neve és címe

TOPIDO Kft. 9700 Szombathely Welther k. u.17.

10

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

13

Az adatfeldolgozónak az adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége

Panaszkezelés

14

Az adatfeldolgozás technológiája

Papíralapú és/vagy elektronikus

 

 1. Az adattulajdonos jogai

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az  a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Tájékoztatás a jogokról

Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit

 

 

TOPIDO Kft.
9700 Szombathely Welther Károly u 17.
e-mail címe: info@topido.hu
telefonszáma: +36 94 325-511

Az a személy, aki elérhető a GDPR jogok kapcsán.

Cseh Géza iskolavezető

Hozzájárulás visszavonásának módja

 

 

 

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: - e-mail útján az info@topido.hu címen, továbbá - postai úton a 9700 Szombathely Welther K. u. 17. címen.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).


Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
TOPIDO KFT. - Magyar